El Patronat

El Patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.

Composició del Patronat

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de tres membres i un màxim de set membres.

Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat d’obrar plena; que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l’ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

Les persones jurídiques han d’estar representades en el Patronat, d’una manera estable, per la persona en qui recaigui aquesta funció d’acord amb les normes que les regulin, o per la persona que designi a aquest efecte el corresponent òrgan competent.

Els membres del Patronat exerceixen els seus càrrecs per un termini de tres anys, i són reelegibles indefinidament per períodes d’igual durada.

El Patronat nomenarà un president o presidenta, un secretari o secretària, que podrà no tenir la condició de patró, i un tresorer o tresorera. Els patrons que no ocupen cap d’aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

El Patronat vigent està compost de la següent manera:

President: Jaume Aymar i Ragolta. És historiador i va fer la seva tesi sobre Martorell. Quan va conèixer l’antic monestir de Sant Jeroni de la Murtra es va començar a interessar per Cristòfor Colom i seguidament per Ramon Pané. Ha pogut viatjar molt per Amèrica i te molts amics d’aquell continent, d’ahí ve l’amistat i la relació amb les cultures americanes. Prové de família indiana per part del pare i la mare.

Secretari: Francisco Javier Bustamante Enriquez. Mexicà, resident a Badalona des del 1997. Va estudiar a la Universitat Autònoma de Querètaro (Mèxic) Psicologia social, encara que s’ha dedicat més a la gestió cultural a Sant Jeroni de la Murtra i col·laborant a la Fundació Catalunya-Amèrica, i al món de l’art. Ha publicat alguns poemaris i actualment es forma en arts escèniques.

Tresorera: Anna Casas i Gilberga. Treballava com a directora al Museu Barber Muller d’Art Precolombí. Va muntar una exposició sobre peces taínes i a partir de buscar informació sobre Ramon Pané i va conéixer al Jaume Aymar i la Fundació Catalunya-Amèrica. És historiadora de formació, però ha treballat més de Gestora cultural i s’ha apasionat amb el món de la cultura precolombina. El Museu es va tancar i va començar a fer voluntariats, entre ells com a col·laboradora de la Biblioteca de la Fundació Catalunya Amèrica. Ha estudiat molt la figura de Fra Ramon Pané. Fa conferències i classes. Ara es dedica a la història de la medicina amb un enfocament antropològic.

Vocal: Ariadna Baulenas i Pubill. Arqueòloga de formació, s’ha especialitzat en cultures andines, en concret va fer la seva tesi sobre els Inques. És directora de l’Institut de Cultures Americanes Antigues. Col·labora amb formacions de grau universitari.

Vocal: Albert López-Vivanco. Es dedica al món de l’espectacle. També al món de l’esport i la natació. Ha col·laborat amb la Badalonense. És docent de teatre treballant amb la Fundació Yehudi Menuki, promou l’art entre nens i joves, en escoles públiques. Te una companyia de teatre a Badalona (Ictis), sobretot teatre a les escoles, amb temàqiques com la inclusió. Ha publicat llibres i novel·les infantils i juvenils. Coneix i ha treballat a Xile, Argentina, Colòmbia, Paraguai, Brasil. S’ha dedicat molt al món social a sudamèrica.

Vocal: Joan Garcia i Targa. Va entrar al món d’Amèrica per un escolapi, que va donar cultures precolombines. Es va entusismar pels maies. També per un altre escolapi amb el món romà. Va estudiar arqueologia i s’especialitza en el món maia. A nivell laboral també es dedica al món romà. Está editant a Anglaterra un llibre sobre urbanisme maia. Busca financiació i micromecenatge per aquests projectes. Treballa a Mèxic col·laborant en projectes locals.

El director o directora general

El Patronat pot nomenar un director o directora que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró, cas en què la relació laboral o professional s’ha d’articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de patró.

Estructura organitzativa

L’estructura organitzativa de la Fundació és portada a terme pels propis patrons i dues persones assalariades que fan funcions de manteniment.