Definició i missió

La Fundació Catalunya-Amèrica Sant Jeroni de la Murtra, fundació privada, sense ànim de lucre, subjecta al règim de fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb NIF G59163504, creada l’any 1989, té com a missió difondre els vincles humans entre Catalunya i els països americans, des del 1493 fins als nostres dies. La Fundació té la seva seu històrica a l’ala de llevant del Monestir de Sant Jeroni de la Murtra, a Badalona, lloc de la rebuda dels Reis Catòlics a Colom i bressol espiritual de fra Ramon Pané, primer etnòleg i missioner del Nou Món.

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d’obrar per l’atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

La Fundació es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les disposicions legals que li són d’aplicació, per les establertes en aquests estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l’exercici de les seves funcions.

Finalitats

La finalitat de la Fundació és l’apropament de la cultura catalana i les americanes, tot propiciant i difonent el seu coneixement a tots els nivells. A tal fi podrà realitzar i promoure qualssevol tipus d’activitats en aquest sentit.

Aquest objectiu general es desenvolupa en aquests objectius específics:

Culturals: Partint de l’ideari de la Fundació, donar suport als projectes culturals que ajudin a interpretar el present a partir del passat, fomentin el diàleg, la reconciliació i la convivència intercultural i serveixin a la justícia social. Investigar i difondre els més de cinc-cents anys d’intercanvis culturals entre Catalunya i Amèrica. Afavorir les trobades de persones catalanoamericanes presents. Aprofundir en el coneixement de les repercussions actuals de l’encontre i estudiar com contribueixen a una societat d’integració.

Socials: Acollida i formació a emigrants americans en el seu procés d’arrelament a la cultura catalana. Aquest acolliment es pot concretar en espais socioeducatius, beques a estudiants vinguts d’Amèrica, segons normativa específica, i en ajuts puntuals a persones en situació vulnerable.

Patrimonial: la Fundació té seu a l’antic monestir de Sant Jeroni de la Murtra (Badalona), on realitza, des del seu començament, un treball per a la restauració i el manteniment d’aquest edifici, declarat BCIN. Afavoreix la investigació i difusió de la història d’aquest monument i el seu entorn. Aplega una important biblioteca amb una secció especialitzada en les relacions entre Catalunya i Amèrica. Reuneix, dins del seu patrimoni fundacional, diverses col·leccions d’art i biblioteques privades que recolzen el seu objectiu cultural.

De manera transversal, cercar recursos mitjançant l’explotació dels espais, creació de productes culturals com ara publicacions, activitats, assessoraments, visites guiades i d’altres serveis congruents que pugui oferir per poder finançar els seu objectiu fundacional.

Treball en xarxa: La Fundació treballa en xarxa amb persones i institucions amb objectius afins.

Activitats

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions.

En el decurs d’aquests més de trenta anys (1989-2021), aquestes finalitats fundacionals s’han concretat en una vessant cultural àmplia: gestió del monestir de Sant Jeroni de la Murtra (BCIN),  cursos, concerts, exposicions, presentacions de llibres, recitals poètics, taules rodones… I en una vessant social: ajuda directa a estudiants americans vinguts a Catalunya amb pocs recursos, amb prestació de sostre, beques d’estudis i contractes de pràctiques laborals; ajudes de tipus social a persones americanes i d’altres procedències en risc d’exclusió; acompanyament en el seu procés d’arrelament al país; campanyes d’ajuda social a països americans.

Aquestes activitats queden reflectides cada any a les memòries d’actes, activitats i económiques.