Espai Latino

El concepte de violència neix de l’ús intencional de la força física o del poder cap una altre persona, grup o comunitat, que causi o tingui moltes probabilitats de causar lesions,danys psicològics, trastorns del desenvolupament, privacions fins i tot la mort.

La violencia de génère fa referència a la violència específica contra le dones, utilitzada com a instrument per a mantenir la descriminació, la desigualtat i les relacions de poder en que son els homes els que l’exerceixen sobre les dones. comprèn la violencia fisica,sexual i psicològica.

El principal factor de risc en la violència de génère el constitueix el fet de ser dona. Els maltractaments es produeixen en l’àmbit domèstic, privat i sovint son invisibles en l’àmbit social i familiar de la dona. Els oculten tant els homes que l’exerceixen com les dones que els pateixen. Cal tenir en compte que la violència física va sempre precedida i acompanyada per un alte tipus de violència que també és important incloure en els àmbits jurídcs: la violència psicològica. La qüestió de la violència ,com a realitat que afecta les dones de forma especialment intensa es converteix en una prioritat de les accions polítiques i judicials.

Cal sensibilitzar la ciutadania:

– Publicitant les creencies i el estereotips culturals que ustenten la violència envers les dones
– Posant de manifest la necessitat de mesures de prevenció educatives i socialitzadores que aturin aquest violencia
– potenciant la dénuncia dels casos de maltractaments ajudant a trencar el slensi
– Exigint la tolrancia Zero als maltractaments
– Demanant effectivitat i eficacia de la llei integral contra la violencia de génère
– Justicia rapida i eficaç per a les dones maltractades
– Especialitzacio dels recursos i ormacio de profesionals segons l especificitat sociocultural de les dones
– Atencio a tot les dones immigrades
– Educacio i socialitzacio preventiva de la violencia de genere
– Accio preventiva dels mitjan de comunicacio – Prevencio,tractament i reinsercio del agresors
– Igualtat d drets i oportunitats entre els home i les dones amb el respecte de les identitats propies tant de la dona com de l home. El debat amb el públic present ha sigut molt interesant, plural … un pic provocatiu.